วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แบบสอบถามวิจัยในชั้นเรียน

แบบสอบถามเลขที่…………แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูใน............................ระบุ (หน่วยงานของท่านที่ต้องการทำวิจัย)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย Pลงใน r หน้าคำตอบที่ตรงกับท่านตามความเป็นจริง หรือ
เติมคำลงในช่องว่างที่ตรงกับตัวท่าน

1. เพศ
r 1. ชาย r 2. หญิง

2. อายุ.....................ปี (นับอายุเต็มปี)

3. อายุราชการ..................ปี

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
r 1. ปริญญาตรี r 2. ปริญญาโท r 3. ปริญญาเอก
r 4. อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................

5. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
r 1. ครู r 2. ครูชำนาญการ r 3.ครูชำนาญการพิเศษ
r 4. ครูเชี่ยวชาญ r 5. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ r 6. อาจารย์พิเศษ

6. แผนกวิชาที่ท่านสังกัด
r แผนกวิชาเครื่องกล r แผนกวิชาการก่อสร้าง r แผนกวิชาการบัญชี
r แผนกวิชาเครื่องมือกล r แผนกวิชาโยธา r แผนกวิชาเลขานุการ
r แผนกวิชาเทคนิคการผลิต r แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง r แผนกวิชาการตลาด
r แผนกวิชาโลหะการ r แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ r แผนกวิชาคอมฯ
r แผนกวิชาเทคนิคโลหะ r แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม r พณิชยการ
r แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

7. ท่านเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือไม่
r 1. เคย r 2. ไม่เคย

8. จำนวนงานวิจัยในชั้นเรียนที่ท่านเคยทำมาแล้ว...............เรื่อง (ระบุจำนวนชิ้นงานวิจัยชั้นเรียน) หรือ r ไม่เคยทำงานวิจัย

9. หน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถาบันการศึกษานอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่งานสอนตามปกติ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
r 1. งานการเงิน r 2. งานวิชาการ r 3. งานประกันคุณภาพการศึกษา
r 4. งานวิจัย r 5. งานอาคารสถานที่ r 6. งานปกครอง
r 7. งานธุรการ r 8. งานกิจการนักศึกษา r 9. อื่น ๆ โปรดระบุ......................................
ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นในเรื่องการทำ
วิจัยในชั้นเรียนของท่านมากที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความนั้น ๆ
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ๆ
3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อความนั้น ๆ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น ๆ
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความนั้น ๆ
ทัศนคติต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน
ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
1.ชีวิตครูยุคใหม่คือการทำวิจัย






2. การวิจัยในชั้นเรียนคือกระบวนการแก้ปัญหาที่พบจากการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน





3. การวิจัย ฯ ช่วยให้การพัฒนาปัญหาของครูเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ





4. การวิจัย ฯ สามารถพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ





5. การทำวิจัย ฯ เหมือนกับการทำวิจัยทั่วไป






6. การทำวิจัยฯ ไม่เพิ่มเวลาในการทำงานให้กับครู






7. การทำวิจัย ฯ คือเส้นทางสู่คุณภาพของการพัฒนาอาชีวศึกษา





8. การวิจัย ฯ จะทำให้ครูทำงานอย่างมืออาชีพ






9. บทบาทสำคัญของครูอย่างหนึ่งคือ การเป็นครูในฐานะนักวิจัย





10. การมีทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนจะเป็นพื้นฐานสู่การวิจัยขั้นสูงต่อไปได้





ตอนที่ 3 สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนและความคาดหวังต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่องว่างที่ตรงกับการทำวิจัยในชั้นเรียนและ
ความคาดหวังต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของท่านมากที่สุด
การทำวิจัยในชั้นเรียน
สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียน

ความคาดหวังในการทำวิจัย
มากที่สุด
มาก
น้อย
ไม่มีปัญหา

มากที่สุด
มาก
น้อย
ไม่ต้องการพัฒนา
ขั้นที่ 1 การกำหนดประเด็นของการแก้ไขปัญหา









หรือการพัฒนา









1. กำหนดประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยถูกต้อง









2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาถูกต้อง









3. รวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบการวิจัยในเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ









4. เขียนชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนอย่างถูกต้อง









5. เขียนความสำคัญของปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้อง









ขั้นที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการวิจัย









6. เขียนวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างถูกต้อง









7. เขียนเป้าหมายการวิจัยได้อย่างถูกต้อง









ขั้นที่ 3 การศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดทางเลือก









8. การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ตรงกับเรื่องที่จะทำวิจัยชั้นเรียน









9. การเขียนอธิบายการนำแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนที่จะทำอย่างมีเหตุผล









ขั้นที่ 4 การวางแผนการวิจัย









10. ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน









11. การเขียนแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนปกติ









12. การกำหนดประชากรที่จะศึกษา









13. ความเข้าใจที่ถูกต้องในการสร้างเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรือปรับพฤติกรรมของนักศึกษา









14. การสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา









การทำวิจัยในชั้นเรียน
สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียน

ความคาดหวังในการทำวิจัย
มากที่สุด
มาก
น้อย
ไม่มีปัญหา

มากที่สุด
มาก
น้อย
ไม่ต้องการพัฒนา
15. การสร้างเครื่องมือที่ถูกต้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล









16. การเลือกเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน









17. การกำหนดแผนการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม









18.การวางแผนในการใช้นวัตกรรมในการวิจัย
ในชั้นเรียน









19. การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล









20. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติในการวิจัย









21. การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล









ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแผนและเก็บรวมรวมข้อมูล









22. การควบคุมเวลาในการทำวิจัยตรงตามแผนที่วางไว้









23. ความถูกต้องของผลการวิจัยตามสภาพจริง
ในการรวบรวมข้อมูล









24. ความถูกต้องในการบันทึกผลหลังการสอน









ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล









25. ความถูกต้องในการใช้สถิติอธิบายผลการวิจัย









26. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์









27.ความสามารถในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล









ขั้นที่ 7 การสะท้อนผล









28. ความถูกต้องในการนำผลการวิจัยที่ได้เทียบกับเป้าหมายการวิจัยที่ตั้งไว้









29. การปรับแผนการดำเนินใหม่กรณีที่ผลการวิจัยไม่บรรลุเป้าหมาย









ขั้นที่ 8 สรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย









30. ความถูกต้องในการสรุปผลการวิจัย









31. ความถูกต้องในการเขียนรายงานการวิจัย









32. การเขียนข้อเสนอแนะในการวิจัย









การทำวิจัยในชั้นเรียน
สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียน

ความคาดหวังในการทำวิจัย
มากที่สุด
มาก
น้อย
ไม่มีปัญหา

มากที่สุด
มาก
น้อย
ไม่ต้องการพัฒนา
ขั้นที่ 9 การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับผู้อื่นหรือเผยแพร่ผลงาน









33.การการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนจากผู้บริหาร









34.การสนับสนุนผลงานวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นผลงานทางวิชาการ









35. นโยบายความร่วมมือของผู้บริหารกับท่านในการทำวิจัยในชั้นเรียน









36. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องผลงานวิจัยในชั้นเรียนภายในสถาบันและนอกสถาบัน









37.การสนับสนุนให้เข้าสัมมนาด้านการวิจัยในชั้นเรียน









38. การนำผลการวิจัยในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน










ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและความคาดหวังในการทำวิจัยในชั้นเรียน (อื่น ๆ โปรดระบุ)...........
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................




*****ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม*****

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น